Preklad mini opernych stranok

Mo¾nos» odbornej prekladateµskej kancelárie spolu s písomnými prekladmi zahàòajú aj tlmoènícke slu¾by, ktoré si prajú prekladateµovi nielen výbornú znalos» jazykového ¹týlu a kompetencií, ale aj ïal¹ie funkcie.

©pecifickos» simultánneho tlmoèeniaÚrady vyu¾ívajúce ka¾dodenné simultánne tlmoèenia vo Var¹ave zdôrazòujú, ¾e vzhµadom na osobitos» tohto typu prekladov patria medzi najzáva¾nej¹ie. Samotná skutoènos», ¾e sú vytvorené ústne, to znamená, ¾e sme pozorovaní, robí stresové preklady v ústnej dutine a vy¾aduje oveµa vy¹¹iu kontrolu a silu pre stresorov. «a¾kosti sú doplnené tým, ¾e sa nemô¾eme chráni» ¾iadnymi slovníkmi, preto¾e na tom nezále¾í. Poèas prekladu prekladateµ vykonáva preklad paralelne s tým, èo vedie reproduktor. A to znamená, ¾e nie je priestor pre nedostatok jazykov.

Aké ïal¹ie funkcie musí tlmoèník tlmoèi» súèasne?Nad µuïmi sa vy¾aduje znalos» deliteµnosti pozornosti. Na tej istej strane prená¹a vynikajúci obsah na poslucháèov a naèúva zvy¹ok ostatnej èasti obsahu, ktorý potrebuje prelo¾i». Ïal¹ou významnou nevýhodou je nepochybne dokonalá pamä». Ak sa sústreïuje a pamätá si obsah, ktorý má rád, nevráti ho presne v preklade.

Kto èerpá z takýchto prekladov?Tento klient prekladu je obzvlá¹» obµúbený pri inom spôsobe obchodných rokovaní, rokovaní alebo ¹kolení, ako aj poèas predná¹ok èi medzinárodných konferencií. Najèastej¹ie sa konajú v najviac pripravených kabínach, vybavených správnym vybavením, ktoré musí prekladateµ samozrejme zvládnu» dokonale.Ak sa spoliehate na tradièný preklad, vyberte si prekladateµa, ktorý je pre neho predispozíciou, ale nielen vedomosti.