Preklady nemeckej literatury

Som prekladateµ, hrám na mnohých nových úrovniach, simultánne prekladám, keï sa te¹ím z literárneho prekladu. Najèastej¹ie sa v¹ak v mojej knihe rozumie text, norma obèianskoprávnych zmlúv alebo iné oficiálne dokumenty. Dávam prednos» literárnym prekladom, preto¾e im dávajú silu radosti.

Zameranie a koncentráciaKeï robím preklad literárneho textu, pokú¹am sa na prvom mieste zosta» zameraný. Vypnutie telefónu, prehµadávanie webových stránok - najdôle¾itej¹ia vec je text pre mòa. Je to dôle¾ité, preto¾e nielen dobrý preklad, ale aj oddanos» literárnym hodnotám. Je to nemo¾ná úloha, ale dáva veµkú spokojnos». Keï sa to prejavilo, ¾e môj preklad literárneho textu získava uznanie, ocenenie a cítim veµkú rados», takmer rovnako dôle¾ité, èi som bol autorom taz tohto dokumentu.Existujú presne také texty, ktoré nie som rád, aj napriek tomu, ¾e sú literárne. Hovorí dva druhy: najskôr nenávidím prelo¾i» harlekíny, preto¾e som sa nudil príbehom a literárna hodnota takého textu prakticky neexistuje. Po druhé, nenávidím populistické a jemné texty.

Funkcia v zariadení

Samozrejme, napriek mojim predsudkom je ka¾dý preklad textu veµmi logický a ja sa starám o to, ¾e verne dám predpoklady originálu. Pódium je v tom èase nezvyèajné, ale nikdy sa nevzdám a bojujem do krajiny. Zdá sa, ¾e musím vráti» èlánok spä» do akejkoµvek zásuvky a vráti» sa k nej neskôr.Vo svojej vlastnej práci sa mi páèi to isté, ¾e ju mô¾em slú¾i» poèas sedenia v kancelárii. Ka¾dý preklad textu sa dá robi» na diaµku a moderná technológia mi umo¾òuje vydr¾a» v¹etky potrebné nástroje. Mám v¹etky mo¾né slovníky a internet bude kupova» veµa informácií pre výskum. Pri práci v priestoroch by sa v¹ak malo pamäta» na sebadisciplínu, lebo pozícia v priestoroch je lenivá. Musíte zavies» urèitú prísnos» a plni» svoje vlastné úlohy tak, ako je to potrebné. Ka¾dý preklad textu je dôle¾itý a ka¾dý musí ís» s názorom, akoby sme práve zaèali pracova».zdroj: