Prisaha prekladateuskej ustnej sku ky

V ka¾dej spoloènosti, v ktorej preniká tvorbou zmesi vzduchu s plynmi, parami a horµavou hmlou, existuje nebezpeèenstvo zapálenia aj v dôsledku výbuchu. Poèas výrobného procesu stále existuje skutoènos», ¾e ide o elektrostatické náboje.

Výpuste nahromadenej aktivity sú tie¾ be¾né v obsahu horµavých látok a predstavujú nebezpeèenstvo pre bezpeènos» personálu a celého závodu. Zabezpeèenie vypú¹»ania týchto látok zo vzduchu a zabránenie ich zhroma¾ïovaniu prostredníctvom vhodnej ventilácie patrí zamestnávateµovi. Ide o poslednú z mnohých povinností, ktoré poskytuje nariadenie ministra hospodárstva z 8. júla 2010 o situácii minimálnych po¾iadaviek týkajúcich sa dôvery a hygieny práce v súvislosti s mo¾nos»ou výbu¹nej atmosféry v domácnosti.Musíte da» va¹ich zamestnancov bezpeèné pracovné podmienky, a ak je napriek v¹etkým dawanych poslednom akènom pláne, stále existuje nebezpeèenstvo výbuchu, musí posádka úplne informova» o tom, urèi» rozsah nebezpeèenstvo, neustále sledova» situáciu, a tie¾ minimalizova» negatívne dopady mo¾ných výbuchov. Súèasný plán poèíta s vytvorením explózie bezpeènostnou dokument, bezpeènos» výbuchu dokumentu. Potrebuje vzniknú» pred zalo¾ením postavenie knihy v nebezpeènom prostredí. Podµa tohto nariadenia je zamestnávateµ povinný:- zabránenie väzby výbu¹nej atmosféry,- zabránenie vznieteniu vo vy¹¹ie uvedenom atmosféra,- minimalizácia ¹kodlivých úèinkov výsledného výbuchu.V dokumente je zamestnávateµom cieµom zaznamenáva» v¹etky kontroly a údr¾bu zariadení, ktoré predstavujú hrozbu. ©pecifikuje typ preventívnych opatrení, ktoré sa majú vykona», je potrebné ¹pecifikova» nebezpeèenstvo a miesta, kde mô¾e prís» zapaµovanie. Èlovek sa musí oboznámi» s µuïmi v oblastiach nebezpeèenstva (0, 1, 2, 20, 21, 22. Vstup do nebezpeènej zóny musí by» ¹peciálne oznaèený ¾ltým výstra¾ným trojuholníkom s èiernym EX v strede. Pán musí tie¾ urèi» spôsoby evakuácie a v prípade zavedenia ¾eleznice na základe závodu, ktorý ovplyvòuje povrch nebezpeèenstva, musí DZPW priebe¾ne aktualizova».