Ree poeitaeoveho programu

Tvrdá su¹ená múèka je najsilnej¹ím a najzaujímavej¹ím vplyvom na prípravu sady chutných obèerstvenia. Ak sme zavolali mu¾ov k sebe a nevieme, ako ich vzia», mô¾eme vytvori» chutný tanier so studenými mäsami.

usporiadanieNajlep¹ia doska sa odhalí, keï tovar umiestnený na òom má odli¹né farby a vzhµad. Vedµa seba mô¾eme vytvori» plátky svetlej svieèkovice a v¹etky plátky salámu. Je v¹ak dôle¾ité, aby jednotlivé plátky vytvorili farebnú kompozíciu. Mô¾eme ich usporiada» pomocou plátkov v rade takým spôsobom, ¾e ka¾dá role bola zrejmá. Zaujímavìj¹ím, aj keï jemnej¹ím rie¹ením je usporiadanie ¹kvàn vo forme kvetov. Po odoslaní správneho tvaru ich jednoducho polo¾te na ¹páradlo.

estetikaVyèistený mäsový tanier musí by» odovzdaný tak, aby bol chutný a dobrý. V¹etky plátky, ktoré sa previnili reza» rovnomerne a tenko ostrým no¾om alebo ¹peciálneho zariadenia, ktoré mô¾e by» krájaè klobásy. Rezané klobása kusy mô¾u by» pod urèitým uhlom a predlo¾i» ïal¹ie role.

extrasNa tanieri mäsa mô¾eme zariadi» aj olivy, syry, kokteilové paradajky a listy ¹alátu. Èoraz µah¹ie rie¹enie je nahradi» ¹pargµu vo zvitkoch alebo naplni». Pokiaµ sa nerozpadne s vajeènou pastou, korením, chrenovým krémom, horèicou alebo pesom. Veµkým prírastkom takýchto kotúèov bude lososový a bylinkový krém. Ako prídavok si vyberáme syr, preto je jeho chu» prispôsobená chuti vytvrdeného mäsa. A tak slú¾i horúce, dozrievanie syrov podµa dozrievania studených rezov, ako je parmská ¹unka alebo chorizo klobása.

alkoholické nápojePre predjedlá vyrobené z µahkého mäsa ideálne vyberie biele, dobré víno. Ak máme na¹e klobásy niekoµko lep¹ích chutí, stojí za to da» suché èervené víno na stôl. Zaujímavým rie¹ením je najprv podáva» mierne studené mäso s bielym vínom, potom tvrd¹ie, vrátane syrov, na ktoré èervené víno najviac vyhovuje, a na úèinok sady kolien a lososových roliek s ru¾ovým vínom.