Samohybne voziky

BagProject je online obchod, ktorý poskytuje vozíky, bazárové stoly, bato¾inové batohy, nákupné vozíky, batohy a kolesá. V¹etky výrobky predávané na predaj sú vyrobené z najkraj¹ích tried výrobkov. Ich prevádzka je bezplatná a pohodlná. BagProject sa mô¾e pochváli» tímom profesionálnych ¹pecialistov. Je to len pre ich predstavu, ¾e objekty ponúkané na predaj pote¹ia priekopníkom a bohatým komfortom pou¾ívania. Ponúkané vozíky, batohy alebo stoly sa vyznaèujú vysokou odolnos»ou. Pri objednávke viac ako 200 PLN je gavarantizovaný balíèek bezplatný. Pri platbe bankovým prevodom je cena 12 PLN a 13 PLN. V¹etky rezervácie budú rie¹ené zamestnancami spoloènosti. Mô¾ete vola» od pondelka do piatku medzi 9. a 16. BagProject má prehµadný vyhµadávací systém. Musíte zada» len typ produktu. Obchod má napríklad na predaj tovarový vozík. Ideálne na prepravu »a¾kého tovaru s hmotnos»ou do niekoµkých desiatok kilogramov. Z toho profitujú jednotlivci, turisti alebo spoloènosti. Internetový obchod ponúka aj trvalé predajné stoly na predaj výrobkov na trhu. Mobilné, efektívne zostavova», slú¾i» dlhú dobu. Predaj kvalitných turistických ta¹iek rôznych veµkostí, farieb alebo tvarov. K tomu sú ponúkané farebné nákupné ta¹ky spolu s nákupnými autami. Veµký výber atraktívnych typov a farieb. BagProject ponúka a odolné rekreaèné batohy na dlhé vzdialenosti turistické výlety. Sú ideálne pre zlé výlety do centier. Internetový obchod zaruèuje individuálne rie¹enie v¹etkým klientom a krásnu profesionalitu.

Pozri: vozík»a¾kého tovaru