Softver pre servisne spoloenosti

Dne¹ný obchodný softvér vy¾aduje legitímnu verziu operaèného systému z linky Windows a bohatý a primerane výkonný poèítaè. Dokonca aj príle¾itosti, ktoré nevy¾adujú in¹taláciu, sedenie v cloude a prechod do okna webového prehliadaèa, nebudú spåòa» 512 MB pamäte.

https://flexa-plus-optima.eu/sk/

Vo formulári, investor nechce by» otrokom priebe¾nú aktualizáciu elektronických zariadení, slu¾ba príde do svojho programu CDN classic. Ako vidíte, spoloènos» pracuje pod systémom DOS a pred 30 rokmi sa jej nepozná ¹anca na pre¾itie. Aplikácia zhroma¾ïuje tri základné moduly: sklad a fakturáciu, ktoré zvládne i veµký sklad, mzdy, podporujúce politiku riadenia µudských zdrojov a zaznamenávanie èasu a finanèného úètovníctva, kde sa podáva úètovný vykonané ka¾dú situáciu. ®iadny problém pracova» s èítaèky èiarových kódov, pokladní a fi¹kálne tlaèiarne, tlaè potvrdeniek a zariadení fakturuj±cymi SET. S jeho pomocou mô¾ete vykonáva» µubovoµný poèet skladov a uspokoji» produkciu na základe definovaných receptov. Systém umo¾òuje vystavovanie, zúètovanie a rezerváciu zálohových faktúr. S extra CDN classic mô¾e pou¾íva» ¹irokú ¹kálu programov zliav a cenníkov pre v¹etko, èo od jednotlivých klientov, a tak som si pripravil dokumenty obsahovali dobré ceny.Softvér zaznamenáva objednávky od príjemcov a dokonca umo¾òuje automatickú rezerváciu tovaru, èo je veµmi u¾itoèné pre rýchlo sa rozvíjajúci sklad. Vo forme pou¾itia vratných kontajnerov mô¾ete pre svoje slu¾by spoèíta» balné za vklady. Aplikácia pracuje s rôznymi tlaèiaròami, kde je mo¾né tlaèi» ¹títky a èiarové kódy.Program má viac ako 45 000 pou¾ívateµov vo v¹etkých Poµsku. Ak z nejakého dôvodu bola jeho ¹anca nedostatoèná, distribútor COMARCH oèakáva aktualizáciu na najnov¹ie verzie softvéru, prièom pou¾ije a¾ 40% zliav. Samotný proces je pre klienta sotva viditeµný a v¹etko sa robí pomocou nástroja Comarch Assist.