Spracovanie kovovych folii

Obrábanie dodr¾iava urèité oddelenia v silách priemyslu, najmä v strojárstve. Vïaka tomu sa rodia mnohé èasti strojov a nástrojov.

Obrábanie je spôsobilé na brúsenie (napríklad brúsenie a èip, kde sa pou¾íva sústru¾enie alebo frézovanie. V prípade obrábania sa u¾ pou¾ívajú veµmi pokroèilé stroje, ako sú CNC sústruhy a frézky. Ide o èíslicovo riadené in¹titúcie, t. J. Tie, kde celý proces obrábania prebieha správnym programovaním stroja. Vïaka tomu je vedenie alebo CNC frézovanie extrémne jemné. Navy¹e je èasto mo¾né spácha» obrábanie, dokonca aj veµmi pokroèilé tvary.

CNC obrábacie stroje chcú existova» vybavené modernými elektronickými riadiacimi systémami a dobrým softvérom. Tento softvér èasto umo¾òuje dohodu s CAD plánmi, èo uµahèuje výrobu prvkov podµa predtým pripravených programov vo forme poèítaèových technických výkresov.

CNC obrábacie stroje chcú by» vybavené systémami riadenia svetla, ale v krásnej triede rezných nástrojov. Jedná sa o rôzne typy sústruhu, frézy alebo vymeniteµné vlo¾ky. Patria sem my¹lienka nielen presného obrábania. Vhodná tvrdos» takýchto momentov umo¾òuje spracovanie aj veµmi odolných materiálov. Súèasne odolné a abrazívne nástroje budú vykazova» väè¹iu pevnos» aj po intenzívnom pou¾ívaní. Be¾ne pou¾ívaným predmetom pre prácu rezných nástrojov sú spekané karbidy, ktoré sa vyznaèujú veµkým výkonom.

Technologicky zdokonalený stroj musí by» tie¾ vybavený tak, aby ka¾dý mohol vyu¾i» svoj potenciál a získa» vynikajúce obrábacie produkty. Preto kvalifikovaný personál cnc operátorov a obrábacích technikov, ktorí budú schopní profesionálne vykonáva» sústru¾enie alebo cnc frézovanie spravodlivým spôsobom plánova» a vytvori» stroj.