System riadenia kvality it

Program comarch altum je softvér ERP (enterprise planning planning. Pomáha vám v plánovaní podnikových zdrojov. Vïaka tomu dochádza k ïal¹iemu efektívnemu vyu¾ívaniu zdrojov spoloènosti. Za likvidáciu sú zodpovedné rôzne verzie IT systémov:- modulárne systémy, ktoré sa stávajú nezávislými od programov, ktoré vzájomne pôsobia- integrovaný, tj má jednu aplikáciu s databázou

Najobµúbenej¹ie moduly sú vytvorené v nasledujúcich oblastiach:- skladové hospodárstvo- správa dlhodobého majetku- sledovanie stavu aktuálnych dodávok- predajné a umelecké plánovanie- riadenie vz»ahov so zákazníkmi- úètovníctvo a financie- riadenie µudských zdrojovPlatforma Comarch ERP Altum je zameraná na podniky, ktoré vy¾adujú ¹pecifický výstup do prípadu mana¾mentu. Tento produkt je ideálny pre medzinárodné spoloènosti. Ïal¹ími trhmi, na ktorých aplikácia vyu¾íva, sú predajné siete alebo riadiaci pracovníci mnohých iných subjektov. Platforma poskytuje mnoho ¹týlov a je vhodná pre fondy spoloèností pôsobiacich na sile zahranièných trhov. Dôle¾itou vlastnos»ou softvéru Comarch Altum je mo¾nos» automatizova» »a¾ké a profesionálne ka¾dodenné úlohy. Ïal¹ou alternatívou je nástroj na autonómne rozhodovanie na základe analýz súèasných správ. Program tie¾ zhroma¾ïuje v podnikoch o ich forme, keï a veµmi »a¾ké - rozptýlené. Odporúèaná vlastnos» je schopnos» prevádzkova» niekoµko znaèiek v rámci jedného systému, uµahèi» a zjednoti» riadenie. Multi-zalo¾ená spoloènos» je hierarchická ¹truktúra, kde jedno meno je centrálne a vytvára aj ïal¹ie subjekty pod sebou. Materský podnik je úplný úvod do v¹etkých údajov iných spoloèností. Od poslednej fázy je mo¾né medzi nimi zabezpeèi» a vies» interakciu. Platforma je implementovaná pre zahranièné likvidácie. Vyuèuje sa v krajinách ako Francúzsko, Nemecko a Dánsko. Program má miestne administratívne a právne ustanovenia. Uis»ujem, ¾e je to dobrá integrácia a vyuèovanie v ïal¹ej krajine. Príkladom externých spoloèností, ktoré realizovali plán, sú Auchan, Chretien a Brodr Jorgensen. Program comarch altum demo je viditeµný na stiahnutie a kontrolu zo strany výrobcu.