Uetovna kancelaria poznan

Úètovná kancelária ako ekonomický subjekt ponúka pomoc vo veµkosti úètovníctva, vedenia personálnej a mzdovej dokumentácie. Táto pomoc sa vykonáva na základe situácie iných hospodárskych subjektov a in¹titúcií, ako aj fyzických osôb.Podpísaním zmluvy sa zhotoviteµ, ktorým je úètovná kancelária, zaoberá vytváraním povinností súvisiacich s uplatòovaním daòového práva, dobrej práce a práv súvisiacich so sociálnym poistením.

https://tit-am.eu/sk/

Optima Biuro Rachunkowe bola vytvorená s cieµom zjednodu¹i» prácu úètovných kancelárií, ktoré vykonávajú rad operácií rôznymi spôsobmi. Modul Optima je úzko spojený s úètovnou kanceláriou, tak¾e akékoµvek údaje je mo¾né pravidelne aktualizova» a synchronizova». To umo¾òuje úètovníkovi zaèa» podnika» bez ïal¹ieho prihlasovania.V závislosti od mno¾stva a spôsobu spoloènosti mô¾ete pou¾i» rôzne moduly, ktoré má program Optima Biuro Rachunkowe.Modul daòovej knihy napríklad umo¾òuje jednoduché úètovnícke slu¾by pre spoloènosti. On chodí do osád s Treasury titul, spolu s najnov¹ími predpismi. Ïal¹í prvok obchodnej knihy vám umo¾òuje vies» knihy v súlade s najmodernej¹ím úètovným zákonom. Úètovné procesy sú plne automatizované. Tento prvok zaznamenáva DPH. Umo¾òuje tie¾ zasielanie informácií elektronickou cestou.Ïal¹í prvok fixných aktív dáva úètovným úradom mo¾nos» vies» evidenciu fixných aktív pre èloveka, ako aj právne a citlivé hodnoty. Umo¾òuje tie¾ zavedenie odpisov. Taktie¾ automaticky úètuje odpisy a zaznamenáva históriu investièného majetku.Modul HR a miezd vypoèítava a podáva daòové priznania a vypoèítava príspevky na sociálne zabezpeèenie. Úètovným úradom umo¾òuje vies» úplnú personálnu a mzdovú dokumentáciu. Spolupracuje s programom P³atnik. Opravuje mzdy a zasiela informácie daòovému úradu. To v¹etko sa deje spolu s najnov¹ími predpismi, ktoré sa neustále aktualizujú.Program Optima je najèastej¹ie zvoleným softvérom úètovných kancelárií a daòových poradcov. Je to jednoznaèné v stacionárnej triede a vzor slu¾by dostupný prostredníctvom internetu.