Uzemnenie na minus

Úlohou elektrostatického uzemnenia je minimalizova» riziko výbuchu horµavých látok v dôsledku elektrostatickej iskry. Je ¹iroko pou¾ívaný pri preprave a spracovaní horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie, ktoré pou¾íva nový znak. Najjednoduch¹ie a niekoµko komplikovaných modelov sa predpokladá aj zo zemniacej svorky aj z kábla. Pokroèilej¹ie a technologicky vyspelé zariadenia sú vybavené tak, aby chránili stav uzemnenia, vïaka ktorému je povolené dávkovanie alebo preprava produktu, keï je uzemnenie normálne spojené.

Elektrostatické uzemnenia sa najèastej¹ie uvádzajú pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných a cisternových cisterien, cisterien, sudov, takzvaných vaky alebo prvky procesu in¹talácie.

V dôsledku plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s novým obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, kvapalinami mô¾u vzniknú» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdroj ich tvorby mô¾e tie¾ ¾i» mie¹aním, èerpaním alebo postrekom horµavých látok. Elektrické náboje sa vytvárajú kontaktom alebo prenosom jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré prichádzajú do styku. Nakoniec µahký a náhly kontakt so zemou alebo bez nabitého problému mô¾e ma» za následok krátky prúdový impulz, ktorý bude dostupný ako iskra.Nedostatok starostlivosti o iskrové výboje mô¾e zapáli» zmesi plynu a vzduchu, èo dokazuje výbuch alebo nebezpeèný výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu kvôli riadenému vybitiu elektrostatických nábojov.