V prekladateuskej kancelarii

Po spustení prehliadaèa a zadaní hesla „prekladateµská kancelária“ sa stávame ohromení vedomos»ami a mo¾nos»ami kancelárií, ktoré si sami predstavujú prekladateµských ¹pecialistov, ponúkajú profesionálne slu¾by a tie¾ nízke ceny.

Ako si uvedomi», èi sme si vybrali prekladateµskú agentúru, ktorá je urèite najlep¹ia?V prvom rade by sme mali zvá¾i», aký preklad oèakávame. Prekladateµská agentúra, ktorá ponúka preklad dokumentov, nie je nevyhnutne súèasne schopná súdneho alebo simultánneho prekladu, t. J. Ak potrebujeme preklad dokumentu, potreba je relatívne jednoduchá. Potrebujeme osobu, ktorá doká¾e hovori» daným jazykom a µahko a µahko prelo¾i» dokument, ktorý sme zaviedli.

Súdny prekladateµAk hµadáme súdneho prekladateµa, musíme sa zamyslie» nad tým, èi má ¾iadajúci tlmoèník právo vystavova» túto prácu. Potvrdenie poskytne ministerstvo spravodlivosti po vykonaní skú¹ky súdneho prekladateµa.

Simultánny prekladateµIde o dos» jemnú vec, pokiaµ ide o simultánneho tlmoèníka. Tento model tlmoèníka by nemal by» len vynikajúcou výuèbou jazykov, ale mal by tie¾ pamäta» na prípravné kurzy, ktoré sa konajú v zvukovo izolovanej budove a veµký a jednoduchý preklad. V tomto prípade by bolo vhodné kúpi» príklady prekladov, ktoré táto ¾ena ponúka, ale, ako viete, niekedy to tak nie je.

Lokátor softvéruAk plánujeme kúpi» softvérový lokátor, musíme vedie», ¾e sú to µudia, ktorí okrem toho, ¾e sú cudzím jazykom, musia by» hodnotnými IT a webovými kodérmi. Ich produkcia je zalo¾ená nielen na prekladaní èlánkov z WWW èasti, ale skôr na ich zmene na stav stránky a prepisovaní stránky tak, aby bola správne vysielaná prehliadaèmi v oboch jazykoch. Aby sme zaruèili, ¾e osoba, na ktorej sme závislí, nielen¾e zvládne preklad stránky, ale ju aj vlo¾í na server, bude skutoène ¾iada» strany, ktoré u¾ boli zahrnuté do tejto upravenej rady. Vïaka tomu budeme môc» vidie» kvalifikáciu prekladateµa.