Vakuove alebo ploche

Vákuové balenie je jemným spôsobom, ako predå¾i» trvanlivos» potravinových výrobkov. Zabraòuje umiestòovaniu potravín a tým vytvára úspory pre rodinný rozpoèet.

Vákuové zariadenia sú extrémne otvorené na pou¾itie a vy¾adujú si pre ne len vhodné balenie. Existujú aj iné typy vákuových baliacich strojov na trhu, najmä pre výrobcov potravín, ale výrobcovia ponúkajú aj malé baliace stroje pre domácnosti.Ukladanie potravín vo vákuovej technológii roz¹iruje svoju u¾itoènos» na jedlo o tri a¾ pä»krát pri zachovaní rovnakého ¹týlu a vône, ïalej chráni vlhké výrobky pred vyschnutím a tie, ktoré sú v mraznièke chránené pred permafrostom. Potraviny ponechané v poslednom rie¹ení nestratia svoju nutriènú hodnotu ani nezmení jeho konzistenciu. Je to spôsobené tým, ¾e výrobky nie sú povolené vstupova» do ovzdu¹ia, èo je dôle¾itý dôvod umiestnenia jedla. Pri príprave potravín na balenie je potrebné dáva» pozor na umytie rúk alebo na plastové rukavice, aby sa produkty nepreniesli na iné druhy baktérií.Nekomaterské baliace stroje sú pre domácnosti najviac odporúèané. Existujú preto krátke zariadenia, v ktorých sa balenie uskutoèòuje vonku a vzduch sa nasáva pri zvarení druhého konca vrecka. Ceny takýchto strojov sa pohybujú od niekoµkých desiatok a¾ po dve tisíce, v porovnaní s hodnotou, ktorú má, moc a producent, zatiaµ èo jediné sú urèené pre miestne obchody alebo gastronómiu. Priemerný dobrý zvárací stroj stojí nie viac ako ¹tyri sto zlotých. V prípade takýchto strojov pou¾ite rýhované vrecia, ktoré pokrývajú niektoré alebo dve drsné strany, aby sa uµahèilo správne nasávanie vzduchu. Mô¾ete tie¾ pou¾i» lacné vrecká typu PA / PE, urèené pre komorové stroje, ale vy¾aduje dôle¾ité znalosti. Mô¾ete µahko zabali» v¹etko, mäso, ryby, mäso, hotové jedlá, ovocie a zeleninu, syr atï.Zariadenia na spracovanie potravín pou¾ívajú komorové obaly, zásobníky na taniere a tunely na tepelné zmr¹tenie. V¹etky tieto zariadenia sú urèené na balenie veµkých skupín potravín.