Vakuovy baliaci stroj ktory si vyberiete

Vákuové baliace stroje je mo¾né odobera» aj v blokoch, ako aj v mladých firmách. Umo¾òujú balenie potravín takým spôsobom, ¾e výrobky urèené na jedlo si zapamätá najlep¹í mo¾ný dátum vypr¹ania platnosti. Vákuové baliace stroje (èasto nazývané baliareò sú zariadenia na extrakciu vzduchu z vnútornej strany fóliového balenia a súèasne vykonávanie utesneného tesniaceho spoja. Ka¾dý baliareò, bez ohµadu na dizajn, je usporiadaný v prehnanom a tesniacom páse pokrytom teflónom.

Cena takého zariadenia je pribli¾ne 1 000 PLN. Då¾ka tesniacej tyèe je pribli¾ne tridsa»pä» centimetrov. Zariadenie má zvyèajne dve funkcie: baliace a tesniace vrecká a uzatváracie vákuové nádoby, fµa¹e, kryty, kryty, pomocou prídavného zariadenia. Odporúèa sa o¹etri» ta¹ky s kon¹trukciou R-vac, E-vac alebo hrub¹ie, je mo¾né pou¾i» hladké vrecká s filmom s hrúbkou 120 mikrónov. Hmotnos» zariadenia je takmer ¹tyri kilogramy. Kryt je zvyèajne vyrobený z vysoko kvalitného plastu alebo nehrdzavejúcej ocele. Priemerná ¾ivotnos» je asi pätnás» rokov. Sie»ové napätie je asi dvesto tridsa» voltov a výkon je asi ¹tyristo W. Vo v¹eobecnosti je výkon misky veµmi cenný.Prevádzka stroja je nekomplikovaná a príjemná. Je mo¾né vytvori» a¾ tisíc zvarov v rade bez prehriatia zariadenia. Je vhodný na profesionálne skladovanie èastí strojov a strojov. Èerpadlo je zvyèajne ideálnym gulièkovým lo¾iskom. Niektoré zariadenia sú tie¾ digitálnym displejom.Pou¾ívatelia èasto èelia otázke, èi si vyberie komorový alebo komorový bagger. V prípade súkromných aplikácií aj v krátkodobých predajniach, s jednorazovým balením viacerých - asi tucet produktov, bude vhodná voµba bezbalískového baliaceho stroja. Obaja v prípade potreby balenia veµkoobjemových výrobkov (napr. Údené ryby zabezpeèuje bezpeènej¹iu prevádzku baliaca jednotka bez komory (bez obmedzenia veµkosti - mo¾nos» pou¾itia fólie v objímke.V prípade balenia desiatok výrobkov denne alebo veµa (obchody, kuchyne, cateringové spoloènosti, výrobné závody bude komora baliaci stroj robi» toto umenie µahko a presne a ta¹ky budú oveµa lacnej¹ie.