Vakuovy baliaci stroj vbn 4

Vákuový baliaci stroj sa pou¾íva na utesnenie produktu vo vyhradenej nádobe, zvyèajne fóliovom balení, po odsávaní vzduchu z neho.Vákuové balenie bude kupova» dôle¾itej¹ie zachovanie èerstvosti balených výrobkov minimalizovaním rastu baktérií a plesní. Potraviny uvedené do tejto lieèby mô¾u by» dokonca niekoµkonásobne silnej¹ie ako v úspe¹nom uplatòovaní nových metód balenia.

Na námestí je niekoµko typov vákuových balièov, ich pou¾itie je v¹ak blízko, v procese balenia sú veµké disproporcie.Stroj na balenie komôr - po umiestnení výrobku do koneèného obalu vnútri komory sa v òom vytvorí vákuum. Poèas tohto procesu sa vzduchové chvosty vyhodia z obalu. Po ukonèení procesu je otvor zváraný. Baliaca komora trávi v rôznych veµkostiach od mladých a¾ po dvojkomorové zariadenia, èím zvy¹uje úèinnos» balenia. Tento spôsob strojov je daný predov¹etkým z dôvodu jednoduchých prevádzkových nákladov a jednoduchosti pou¾itia. Pou¾íva sa predov¹etkým v potravinárskom priemysle a obchode.Stroj na balenie pásov - na rozdiel od baliacich strojov je balený výrobok mimo zariadenia. Vákuum sa zhroma¾ïuje pou¾itím ¹peciálnej fólie a umiestnením otvoru vrecka tak, aby bol výrobok v zariadení riadne uzavretý. Malé, v kolízii s baliacim strojom, veµkos»ami a vysokou mobilitou sú skvelými vlastnos»ami tohto typu zariadenia. Av¹ak potreba nákupu ¹peciálneho filmu výrazne zvy¹uje prevádzkové náklady. Pou¾íva sa najmä v potravinárskom sektore, kde existujú èlánky o podivných tvaroch, ako napríklad zverina.Balenie - pri úspechu strojov na balenie buniek, výber typu filmu nemá to pravé miesto v úspechu lamely. Prvý typ stroja pracuje predov¹etkým na chudobných a rýchlo dostupných hladkých filmoch. Rôzne typy baliacich strojov vy¾adujú pou¾itie vrúbkovaného filmu.