Vedene osvetlenie gara e

ProEngine Ultra

LED núdzové osvetlenie vo verejných budovách chápa» ako súèas» po¾iarne bezpeènostného systému, je potrebné vykona» celý rad po¾iadaviek, ktorého obsah je tie¾ obsiahnuté v právnych predpisoch, ako aj pravidlá týkajúce sa po¾iarnej ochrany a osvetlenie. S týmito & nbsp; pravidlá sú ¹pecifické parametre zariadenia a príslu¹enstvo, a ovplyvòujú my¹lienky o distribúcii oznaèenia únikovej cesty, ktoré musia by» stanovené správne vykonanej in¹talácii núdzového osvetlenia. & Nbsp; bohu¾iaµ, ani in¾inieri robia v súèasnej problémy chýb, a medzi najèastej¹ie opakujú chyby pri návrhu osvetµovacej sústavy Kontrolka núdzového stavu mô¾e by» vymenená:

¾iadne výpoèty týkajúce sa oèakávanej intenzity núdzového osvetlenia na evakuaènej línii,zbytoèné dosiahnutie výpoètov reflexných koeficientov zo stien, podláh alebo stropov,nedostatok pri zohµadnení úèinnosti svietidiel v polohe batérie, najmä úèinnos» svietidiel s menièmi,nie je núdzové osvetlenie in¹talované za jedinými núdzovými východmi ani v ¹peciálnych priestoroch, ako aj s po¾iarnymi a zdravotníckymi zariadeniami podobnej intenzity,umiestòovanie svietidiel s evakuaènými znaèkami na miestach neviditeµných alebo zakrytých reklamou alebo stavebnými prvkami danej budovy,výber zariadení, ktoré nespåòajú po¾adované hodnoty alebo neprispievajú k prijímaniu za urèitých podmienok (napr. tie, ktoré nemajú zobrazené parametre nabíjania alebo rie¹enia batérií a pou¾ívanie svietidiel s menièmi s teplotou ni¾¹ou ako 5 stupòov Celzia;nesplnenie po¾iadavky, ¾e výpadok prúdu v subdistribútore by aktivoval núdzové osvetlenie v takom systéme, ¾e by to nespôsobilo úplné vybitie akumulátora,bez pou¾itia dynamického núdzového LED osvetlenia v miestach, kde sa evakuácia mô¾e ukáza» ako jemnej¹ia,nezohµadnenie pou¾itia konkrétneho predmetu a podmienky evakuácie pre plánovaný koncept núdzového osvetlenia (napr. evakuácia viacúrovòovej nemocnice bude pomal¹ia voµba ako evakuácia zariadenia na úrovni jedného supermarketu na úrovni supermarketu.

Nedokonalos» cieµa a prispôsobenie systému núdzového osvetlenia správnym predpisom mô¾e by» katastrofálne nielen pre dodávateµa projektu, ale predov¹etkým pre potenciálnych obetí úspechu skutoènej hrozby. Napokon sa predpokladá, ¾e LED núdzové osvetlenie uµahèí evakuáciu, tak¾e je zakázané zni¾ova» nuansy, preto¾e mô¾u ovplyvni» úèinnos» záchrannej operácie. Systém vyhradených evakuaèných ciest a systém dynamického evakuaèného osvetlenia umo¾òujú flexibilné prispôsobenie podmienok evakuácie existujúcej po¾iarnej situácii na evakuaènej ulici (napr. Dym únikovej cesty alebo po¾iar v schodisku. Vïaka vy¹¹ie uvedeným rie¹eniam je mo¾né prispôsobi» evakuaèné a núdzové osvetlenie podmienkam pou¾ívania konkrétneho objektu.