Viazany 2 preklad

Globalizácia plánuje svoje vlastné silné plusy, t. J. Mo¾nos» by» so zamestnancami z nových krajín s rôznymi kultúrnymi zvykmi. Takáto realita je v¹ak extrémne nároèná v komunikácii, ak niektorá zo strán vie iba svoj materinský jazyk.

Takáto vec v¹ak nikdy neznamená, ¾e by mala by» poslaná dôle¾itá delegácia niekomu, kto bude pozna» nápoj z èasto pou¾ívaných jazykov na svete. Je to preto, lebo je dôle¾ité, aby sa zohµadnila úloha, ktorá má v danej veci urèitý význam. Ako vyrie¹i» problém súvisiaci s jazykovou bariérou? Odpoveï je jednoduchá - staèí rozhodnú» o ústnych tréningoch v hlavnom meste.

Preèo by samozrejme mala prís» na to taká príle¾itos» - preto¾e s takýmito slu¾bami mô¾ete organizova» akékoµvek zhroma¾denie. Odborník, ktorý pravidelne prekladá vyhlásenia daných µudí, to robí bez zbytoèného odkladu. Je dôle¾itej¹ie, aby odborník v tekutých technológiách prekladal bez toho, aby naru¹il reènícky prejav alebo nápoj od partnerov. Vïaka tomu sa známa schôdzka posiela normálnym tempom, èo robí udalos» odhalením a sústredením pozornosti zhroma¾dených.

Pou¾itie takýchto prekladov v¹ak mô¾e by» e¹te prepravované v µah¹ej situácii. Príkladom toho je ¾i» stretnutie dvoch µudí, ktorí pre¹li internetom a zvolili si príjemné trávenie èasu, napríklad poèas spoloènej veèere. Aj v tejto forme mô¾ete napísa» to, èo chcete, a vytvori» si solidné znalosti tlmoèníka, ako aj jeho jednoduchos» a diskrétnos».

E¹te mô¾ete efektívne uskutoèni» obchodný rozhovor, ktorý sa bude pou¾íva» buï v spoloènosti, alebo mimo spoloènosti. Tlmoèenie sa spája, keï sa uskutoèòuje ¾ivý prenos. V takejto forme prekladateµ nebude preklada» slová do vy»a¾eného jazyka, mô¾e sa tie¾ sta» tlmoèníkom v umení prekladateµa, ktorý okrem slov bude slú¾i» ako posunkový jazyk.