Vlasovy styling

Môj bratranec zvlá¹» miluje hranie s vlasmi, mô¾ete to e¹te zdvihnú», vyèesa» a vyliez». Len to, ¾e chceme, aby v¹etko vyzeralo perfektne, je mo¾né pä»krát vylep¹i» plienku, zaka¾dým obliekanie vlasov na nich alebo ich pripevnenie pomocou spony. Má rád ¹kolské predstavenia a vytvára ich najviac. Jej jediné vytvorenie kráµovnej Scurvy je navy¹e originálne a potrebovala dokonalý úèes a ¹aty. Po prvé, Mama vypliesla svoje malé copánky s stuhami pripevnenými k nim. Neskôr tento oèarujúci jedenás» rokov povedal nie, nie, nie znova. Budem sa pozera» ïaleko v riadených vlasoch .... tak to zaèalo. Polhodinu pretaktovania ich písania. Vyzerala ako aristokraticky dôle¾itá princezná. Ale keï ide s princeznami, rýchlo sa opä» zamyslela. Nehovoriac o tom, ¾e od zaèiatku predstavenia u¾ uplynulo viac ako dve hodiny. Zrazu ... úplne zmenila myseµ a vo svojom prejave to bola chvíµa viac "nie, ja sa mi to nepáèi, preto¾e si nepamätám aristokrat, èo je jej dievèina veµmi podobná." Opýtala sa nového úèesu, usporiadala vlasy v podstate plnej koky. Preto¾e, samozrejme, ako u¾ bolo povedané, máme výskum v oblasti jej vlasov, tak¾e sme sa najúèinnej¹ie spoloène podieµali. Jej matka bola na druhej strane plná dvadsiatich.