Vodovodna linka

Re¹pektovanie ochrany ¾ivotného prostredia a bezpeènosti práce prinúti výrobcov a pou¾ívateµov zariadení zabezpeèi» maximálne obmedzenie zariadení a tlakových zariadení a chráni» ich pred náhlymi tlakovými rázmi. Pou¾ívanie bezpeènostných diskov v zariadeniach je preto stále roz¹írené.

Bezpeènostné dosky (alebo tzv. Prasknuté kotúèe chránia prístroj a riad proti nadmernému nárastu alebo poklesu tlaku.Výrobca výberu prostriedkov budovanie dla¾by, ¾iadne nové prvky do úvahy:- ich chemická sila - najbe¾nej¹ím výrobkom, z ktorého sú vyrobené dla¾dice, je nehrdzavejúca oceµ,- ich teplota,- a trvanlivos» dla¾dice - pevnos» dla¾dice pre tlak poèas jazdy a jej ¾eleznice v súèasnosti, teplota a chemické faktory sú brané do úvahy.Tieto údaje zase dávajú pou¾ívateµovi bezpeènostnej oblátky chu» dla¾díc, ktoré mô¾e pou¾íva», a dobu pou¾ívania. Je preto veµmi efektívna, preto¾e predèasná výmena dosiek mô¾e naru¹i» pracovný proces a prinies» zbytoèné straty.K dispozícii je tie¾ nový typ dla¾díc nazvaný obojsmerné bezpeènostné dosky. Dosky sú tie¾ navrhnuté na ochranu nádr¾e pred podtlakom a pretlakom. Vïaka svojej komplexnej kon¹trukcii dla¾dice zais»ujú stabilitu nástroja a poskytujú záruku na pou¾ívanie vïaka zabudovanému snímaèu, ktorý stále monitoruje èinnos» bezpeènostnej dosky v oboch smeroch.Výrobcovia dávajú tejto kombinácii, na základe poslednej, ¾e bezpeènostná doska sa vykonáva pred bezpeènostným ventilom. Tento druh rie¹enia je obrovskou výhodou, preto¾e:- zabezpeèuje úplnú tesnos»,- chráni poistný ventil proti korózii a iným chemickým faktorom,- vám dáva mo¾nos» vytvori» poistný ventil z lacnej¹ích materiálov.- nie je potrebné ihneï zastavi» zariadenie po aktivácii bezpeènostného disku,- v prípade potreby je mo¾né regulova» tlak poistného ventilu bez jeho demontá¾e.Navy¹e, krátku bezpeènos» je mo¾né o¹etri» v¹ade tam, kde sú potrebné sterilné prevádzkové podmienky zariadenia, preto¾e spåòajú v¹etky bezpeènostné pravidlá.