Vybuch ozonu

Ako vypuknutím násilných hovorí prepustenie znaènej èasti energie. Táto akcia so sebou nesie rad rizík. Explózii je èasto sprevádzaný teplote spike a tlaku, emisie ¾iarenia (napr. Vo forme blesku alebo svetelného impulzu jadrového výbuchu a akustických vån (obyèajne v poslednom aerodynamického tresku alebo ¹peciálne pu¹ky. Neexistuje ¾iadny zaèiatok nekontrolovateµný jav napåòa µudí so strachom.

Aké oblasti sú potenciálne výbu¹né? Najèastej¹ie sú obsadené povrchmi, v ktorých mô¾e by» atmosféra v prípade potenciálneho nebezpeèenstva výbu¹ná. Ako výbu¹ná atmosféra poznáme ¹peciálnu zmes horµavých látok, ktoré spoèívajú v kvalite plynov, výparov alebo hmly, to znamená zmesi so vzduchom za atmosférických podmienok, pri ktorých sú teploty príli¹ vysoké. Stojí za to vedie», ¾e vo výbu¹ných podmienkach mô¾u spôsobi» výbuch len iskry alebo elektrický oblúk.

Najväè¹ia výbu¹ná atmosféra je m.im. chemických továròach, rafinériách, èerpacích staniciach, elektráròach, farbách, lakovniach, èerpacích staniciach, ako aj vozidlách, èistièkách odpadových vôd, letiskách, mlynoch alebo lodeniciach. Zapálenie na vy¹¹ie uvedených miestach by viedlo k výbuchom, ktorých úèinky by boli obrovské. Urèite by spôsobili obrovské materiálne straty a ohrozili by µudský ¾ivot.

Aby ste zabránili vysokým ¹kodám, nikdy nezanedbajte preventívne opatrenia, ktoré stojí za výbuch. ©peciálne zákony, smernice a normy boli vypracované v mnohých krajinách, ktoré majú povinnos» zní¾i» riziko výbuchu a eliminova» potenciálne ¹kody. V miestnostiach s potenciálne výbu¹nou atmosférou by mal by» in¹talovaný systém, ktorý by zabezpeèil bezpeènos» zamestnancov, ktorí v nich sedia.