Vyvoj internetovych technologii

Veµmi silný rast technológií znamenal, ¾e dne¹né registre majú mnoho rôznych funkcií, ktoré umo¾òujú nielen zaznamenávanie predaja, ale tie¾ uµahèujú riadenie spoloènosti, dokonca zlep¹ujú slu¾by zákazníkom, skracujú èas potrebný na inventarizáciu, plnú kontrolu nad prácou pokladníka, ako aj kontrolu. zásob.

Registraèné pokladne Novitus sa vyznaèujú vysokou funkènos»ou, mô¾u by» viac ako len spolupracova» s µubovoµným poètom zariadení, mô¾eme sa k nim pripoji», napr. Poèítaè, èítaèka èiarového kódu, èítaèka magnetických kariet a èítaèka èipových kariet, terminál platobných kariet alebo elektronická váha. Jedným slovom, dne¹né pokladne idú na niekoµko zlo¾itej¹ích elektronických zariadení ako tie pred niekoµkými rokmi a tie¾ obsahujú takú komplexnú kon¹trukciu.

Aké sú typy registraèných pokladníc? Registraèné pokladnice sa zvyèajne poèítajú do dvoch skupín - Pokladnièné pokladne Elektronická pokladnica v krátkom pokladni a Elektronické pokladne - Pokladne POS, tie¾ známe ako poèítaèové pokladne. Tieto dva typy registraèných pokladníc majú mierne odli¹ný rozsah mo¾ností, èo je odvodením ich technických parametrov. Úverové zväzy ERC s èo najjednoduch¹ím zaobchádzaním majú na súde veµmi obmedzenú expanziu a formu a prezentujú sa s obmedzeným názorom a nahrajú na ¹pecifický softvér. Pamä» RAM, ktorá je nevyhnutná pre registraèné pokladnice ERC, má kapacitu 1 a¾ 8 MG, tak¾e po niekoµkých rokoch pou¾ívania nie je v súèasnosti nastavená a je µahko komunikovateµná. Je tu e¹te jeden zaujímavý rozdiel - aj keï máme mo¾nos» prepoji» rôzne periférie s menou ERC, v súèasnom poèítaèi tie¾ nie je ¾iadny ïal¹í predaj v oblasti poèítaèového softvéru - odporúèame aj pokladníka.

Medzi pokladòami ERC rozli¹ujeme:- prenosné registraèné pokladne - s minimálnymi celkovými rozmermi as malým rozsahom funkcií. Sú to súèasné nástroje urèené okrem iného pre tých pou¾ívateµov, ktorí dávajú potvrdenky, ktorých obsah sa opakuje.- registraèné pokladne s jedným sedadlom - doká¾u urobi» oveµa viac ako mobilné registraèné pokladnice, mô¾ete ich pripoji» k váhe, poèítaèu a navy¹e k èítaèke kódov av poslednej metóde nahradi» ich formu.- registraèné pokladnice - sú vybavené väè¹ími podnikmi, v ktorých je veµa pokladní.

POS pokladne - sú technologicky vyspelými skupinami nahrávacích zariadení. Samozrejme, mali by by» definované poèítaèmi, ktoré sú vybrané na zaznamenávanie obratov, ako aj implementáciou niekoµkých rôznych funkcií, ktoré sú kombinované so skladovaním tovaru a navy¹e ich predajom.