Zberaee sucheho prachu

Ocitli sa uprostred prázdnoty. Na jednom mieste v¹etko stálo na mieste a stalo sa pre nás veµkým neznámym. Spoloènosti bratov, ktorí sa pripojili k na¹ej spoloènej misii, sa pomaly zaèali zaobera» veµkým amokom. V¹etko sa zaèalo pomaly vraca» k normálu, ale nebola to pohodlná situácia. Na¹ou prácou bolo nájs» zberaè prachových kolektorov. Pravdepodobne veµa z vás zaujíma, èo je plné a ako poukazuje na to. Teraz vysvetµujem. Kazetový zberaè prachu je tie¾ práca, ktorá èistí vzduch obsahujúci suchý prach. Ka¾dý z nich má ¹peciálny filter, ktorý dodáva silám a nádobám odvzdu¹nenie. Mô¾u by» navrhnuté pre interné pou¾itie, ako aj pre externé pou¾itie. Èasto je nasmerovaný do výrobných hál, kde sa takéto materiály vyrábajú, ako napríklad drevo, chemikálie, v¹etky voµné materiály a kovové piliny.

Bez premý¹µania sme i¹li hlboko do temnoty, dotýkajúc sa tmy, prelomenia rozµahlosti priepasti, v ktorej sme na¹li na¹e vlastné telá. Myseµ bola neprítomná, ale dostatoène úèinná na to, aby si zapamätala cieµ - kazetový zberaè prachu musel by» v úzkych rukách. Je »a¾ké poveda», aký bol ná¹ boj - spolu so stratou viery v dosahovaní ná¹ho poslania, sme tie¾ stratili zmysel pre èas. Bola to dnes útecha, preto¾e eliminovala únavu, ktorá nebola spojencom v tomto expediènom ¹tandarde. Hoci usmernenia, ktoré prijali, boli mimoriadne úspe¹né, nevytvorili posledné, ktoré videli, keï zasiahli územie. Je »a¾ké poveda», alebo máme pravdu pri prijímaní ïal¹ích krokov. Ak sme mali na¹e kroky správne, zme¹kali sme odkaz na posledný. Mohli by sme sa tie¾ vzdiali» od ná¹ho cieµa. & Nbsp; Tréning, ktorým sme pre¹li, nám pomohol udr¾a» krv v krvi. Nebolo by ¾iadne miesto pre pochybnosti a chvíle váhania - odsúdili by sme jediného na istú smr». Okrem potreby naplni» prácu, zahrnuli do hôr in¹tinkt pre¾itia, ktorý nás oslobodil od temných my¹lienok. Po mnohých únavných trasách zatemneného terénu sa na¹e oèi v ¾iare objavili tak µahko, ¾e nebolo µahké identifikova», èo je v pravde. Po tom, èo sme sa k nemu dostali bli¾¹ie, sa nám stalo, ¾e je klaster prachového zberaèa - cieµ ná¹ho boja bol dosiahnutý.