Zdrava letna dieta

Zostávame v roèných obdobiach, keï je deò drasticky skrátený, èas nebezpeène uteèie, nemáme ani istý poriadok. Nie je nezvyèajné, aby sme mali dennú stravu naposledy.

Príprava zdravých jedál v mrakodrapuPri hµadaní zabudneme jes» nieèo dobré, èasto zastavíme na blízke jedlo na panstve, èo z hµadiska vý¾ivy ponecháva veµa na ¾elanie. Na¹»astie existujú ¹ikovné rie¹enia, ktoré výrazne zlep¹ia proces prípravy jedál doma. Nápoje z takéhoto príslu¹enstva sú elektrické rezaèky zeleniny. Ako naznaèuje názov, pou¾íva sa na malé rezanie zeleniny, bez potreby spolieha» sa na tradièné strúhadlo. V¹etci vieme, ako únavné mrkva mô¾u by» únavné. Nebudeme to môc» robi» bez toho, aby sme ju hµadali aspoò v bezprostrednom okolí. Elektrická rezaèka na zeleninu je zariadenie, ktoré za zlomok sekúnd premení na¹u zeleninu na palice, plátky a dokonca aj na ro¹t. To v¹etko skonèí nielen rýchlo, ale zároveò nás ochráni pred zberom zvy¹kov v kuchyni. Va¹ou úlohou bude len vypláchnu» niekoµko prvkov pod teèúcou vodou.

Èo by mal ma» dobrý elektrický rezaèka na zeleninu?Mal by by» opatrný veµkos». Prístroj by mal ma» znaèný výkon a mal by obsahova» niekoµko typov strúhadiel, ktoré mô¾eme µahko nahradi» v závislosti od potreby. Èepele v vymeniteµných poschodiach by mali by» vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, umo¾òujú hygienu a tie¾ ¾ivotnos» predmetu. Mô¾eme tie¾ venova» pozornos» tomu, èi stroj pracuje ticho, a tie¾ èi je µahko èistiteµný. Prvky nie ka¾dý krájaè budú zaslané na umývanie v umývaèke riadu, stojí za to zaplati» dôvod v tomto návode. Elektrický zeleninový drviè v okamihu mi pomô¾e vyzdvihnú» vynikajúce ¹aláty, ¹aláty a ro¹tové zemiaky na palacinky. Zdravé, vý¾ivné jedlá u¾ nebudú mimo dosahu.