Zneeis ovanie ovzdu ia a vplyv na uudske zdravie

Ka¾dý deò, aj v priestoroch, ako aj v samotnej výrobe, sme obklopení rôznymi vonkaj¹ími faktormi, ktoré zaberajú my¹lienku blí¾iaceho sa rastu a energie. Okrem základnej redundancie, ako napríklad: umiestnenie, teplota, zvlhèovanie prostredia a podobne, musíme prija» aj rôzne plyny. Vzduch, ktorý dýchame, nie je úplne èistý, ale kontaminovaný, samozrejme aj ostatné. Pred prachom v èasti máme ¹ancu dr¾a» za predpokladu masky s filtrami, aj keï existujú aj ïal¹ie zneèis»ujúce látky vo vzduchu, ktorý èasto nie je µahké odhali». Jedovaté výpary èasto dodr¾iavajú. Najviac mô¾ete spozna» je len nástrojmi typu èidla jedovatých plynov, ktorý detekuje mno¾stvo èastíc a patogénov informovaní o ich prítomnosti, aby nás varuje pred nebezpeèenstvom. Bohu¾iaµ, nebezpeèenstvo, tak¾e je extrémne nároèné, preto¾e niektoré látky, ako je oxid uhoµnatý je bez zápachu a èasto zosta» vo výsledkoch ovzdu¹í v »a¾kému po¹kodeniu zdravia alebo smr». Okrem rocku predstavova» nebezpeèenstvo pre nás, a ïal¹ie polo¾ky odnajdywalne senzorom, sulfid darova» dôkaz, ¾e znaèná koncentrácia je symbolické a priná¹a chvíµkové ochrnutie. Ïal¹ia toxický plyn je oxid uhlièitý, rovnako ako boli nebezpeèné a èpavok - plyn prirodzene sa vyskytujúce v atmosfére, aj keï je koncentrácia viac populárny ¹kodlivé pre èloveka. Detektory prvky jedovaté sú schopnos» detekova» ozónu a oxid sirièitý, èo je nápoj je tvrd¹í ako poèasie je tie¾ tú¾ba uzavrie» naplni» priestor v blízkosti Zeme - od rovnakej, preto¾e jediným úspe¹ným, keï sme vystavení obsadi» tomto základe by mali by» senzory umiestnené na vhodnom mieste aby cítil hrozbu a informoval nás o òom. Ïal¹ie nebezpeèné plyny, ktorými detektor doká¾e chráni», sú korozívny chlór a vysoko toxický kyanovodík, tie¾ µahko rozpustný vo vode, nebezpeèný chlorovodík. Ako je to mo¾né, mal by by» in¹talovaný senzor toxického plynu.